Ειδήσεις
Αρχική Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για: α. την Εγκατάσταση προγραμμάτων μηχανογράφησης – Παραμετροποίηση αυτών- Λογιστική και Διοικητική- Γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π. β. Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για: α. την Εγκατάσταση προγραμμάτων μηχανογράφησης – Παραμετροποίηση αυτών- Λογιστική και Διοικητική- Γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π. β. Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού

28 Απρ 2016