Ειδήσεις
Αρχική Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: ” Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων – δεσμεύσεως πιστώσεων για δαπάνες που έχουν ματαιωθεί ή δεν έχουν εκτελεστεί για οποιονδήποτε λόγο το έτος 2016.

Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: ” Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων – δεσμεύσεως πιστώσεων για δαπάνες που έχουν ματαιωθεί ή δεν έχουν εκτελεστεί για οποιονδήποτε λόγο το έτος 2016.

09 Φεβ 2017