Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΑΜΕΑ ΟΑΕΔ
ΑΔΑ: ΨΦΗΛΟΞ95-Τ07 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 10 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού προγράμματος μακροχρονίων ανέργων ΟΑΕΔ
ΑΔΑ: Ω24ΑΟΞ95-ΞΙ2 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 9 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού προγράμματος μακροχρονίων ανέργων ΟΑΕΔ
ΑΔΑ: ΩΥΓ7ΟΞ95-ΧΘΒ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 8 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Τακτικές αποδοχές προγράμματος μακροχρονίων ανέργων ΟΑΕΔ
ΑΔΑ: 6Ρ7ΗΟΞ95-ΘΘΡ 29/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 6 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων- δέσμευσης πιστώσεων για δαπάνες που έχουν ματαιωθεί ή δεν έχουν εκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο το έτος 2021.
ΑΔΑ: 6ΠΟΣΟΞ95-ΛΦΓ 07/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 01.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού μέσω προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και την έγκριση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να απασχοληθούν οι ωφελούμενοι.
ΑΔΑ: 9ΡΨΣΟΞ95-9Ε0 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 06.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ο.Ε.Υ. Πνευματικού Κέντρου
ΑΔΑ: 6ΔΙΖΟΞ95-ΖΗΓ 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 07.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΔΑ: 6ΖΞΣΟΞ95-ΡΣΣ 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 05.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΑΔΑ: ΨΩΙ0ΟΞ95-ΝΡΩ 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 04.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψήφιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Πνευματικού Κέντρου Δωδώνης για το έτος 2022
ΑΔΑ: ΨΤΧΗΟΞ95-9Ω4 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 03.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση και προϋπολογισμός έτους 2022
ΑΔΑ: Ψ5Ξ5ΟΞ95-Μ28 01/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 02.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Έγκριση Ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης ύψους ( €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2021
ΑΔΑ: ΩΝΝΠΟΞ95-1ΜΝ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 40.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ Α ΕΞ
ΑΔΑ: 9ΠΩΚΟΞ95-Τ31 12/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/55 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΣΚΟΞ95-Ο5Γ 12/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/56 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑΔΑ: Ψ73ΟΟΞ95-ΒΘΚ 30/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/49 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 4 65