Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/82
ΑΔΑ: ΩΣΝ2ΟΞ95-Φ1Υ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/88 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ΧΕΠ: Α/82
ΑΔΑ: ΨΘ42ΟΞ95-Υ8Ψ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/87 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/82
ΑΔΑ: ΨΡΠΗΟΞ95-ΜΙΑ 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/86 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΔ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2021-2022
ΑΔΑ: 9ΨΩ9ΟΞ95-ΘΡΕ 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/85 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΔΞΟΞ95-0ΙΕ 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 262 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ67ΟΞ95-ΒΦΒ 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 260 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ95ΟΞ95-391 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 258 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΙΕΟΞ95-ΥΟ1 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 259 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΝΟΟΞ95-Ξ0Υ 16/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 257 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Λοιπές προμήθειες πολιτιστικών εκδηλώσεων
ΑΔΑ: ΨΔΥΘΟΞ95-ΠΝΗ 15/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 256 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού
ΑΔΑ: 6ΞΖΡΟΞ95-ΖΒΝ 13/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 244 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Έξοδα ανακοινώσεων-δημοσιεύσεων-εκδηλώσεων- Προβολής Πνευματικού Κέντρου
ΑΔΑ: Ψ1Ι0ΟΞ95-ΑΕΜ 13/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 246 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων
ΑΔΑ: 99ΨΕΟΞ95-ΡΨΦ 13/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 249 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
ΑΔΑ: ΨΦ7ΙΟΞ95-ΑΜΨ 13/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 251 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
ΑΔΑ: ΩΑ48ΟΞ95-Ι6Κ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 241 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 4 77