Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΚΗΝΗΣ
ΑΔΑ: ΡΗΒ9ΟΞ95-ΜΜΡ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α45 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΥΩΨΟΞ95-5ΧΤ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α44 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΛΤΟΞ95-Β78 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α42 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Μ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΑΔΑ: ΡΒ0ΙΟΞ95-Ψ8Ψ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α41 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΙΚΕ
ΑΔΑ: ΨΚΔ8ΟΞ95-ΡΤΒ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α40 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΟΑΧΟΞ95-ΑΣΘ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 120 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΦΟΡΜΙΞ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΔΑ: 954ΡΟΞ95-ΠΩ9 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΛΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΑ: ΡΝΛΛΟΞ95-ΙΨΜ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΛΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΑ: ΡΧ1ΓΟΞ95-ΦΗΧ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΛΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΑ: 9ΑΡΩΟΞ95-2ΡΚ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΑ: 9ΧΚΨΟΞ95-6ΣΥ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΑ: Ρ606ΟΞ95-ΔΣΕ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΡΚΑΣΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΔΑ: ΕΒΒΘΟΞ95-Σ7Σ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α35 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΚΑΜΑΝΤΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΑ: 9ΝΓΠΟΞ95-ΔΑΒ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: 7ΜΡΜΟΞ95-ΤΧ0 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α31 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 5 45