Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Έξοδα ανακοινώσεων-δημοσιεύσεων-εκδηλώσεων- Προβολής Πνευματικού Κέντρου
ΑΔΑ: Ψ1Ι0ΟΞ95-ΑΕΜ 13/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 246 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων
ΑΔΑ: 99ΨΕΟΞ95-ΡΨΦ 13/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 249 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
ΑΔΑ: ΨΦ7ΙΟΞ95-ΑΜΨ 13/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 251 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
ΑΔΑ: ΩΑ48ΟΞ95-Ι6Κ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 241 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΑΔΑ: 9Ω1ΒΟΞ95-ΩΡ5 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 242 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Ψήφιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Πνευματικού Κέντρου Δωδώνης
ΑΔΑ: 6ΜΩΔΟΞ95-ΒΟΦ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 240 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Προϋπολογισμός
ΑΔΑ: ΩΔΤΣΟΞ95-ΧΓ3 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 239 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
ΑΔΑ: 9Ε8ΙΟΞ95-5ΗΗ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 238 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 6ΠΞ8ΟΞ95-2Β5 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/82 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ΧΕΠ: Α/72
ΑΔΑ: 9ΦΧΤΟΞ95-Γ9Ρ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/79 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/72
ΑΔΑ: ΨΙΦΖΟΞ95-ΣΨΓ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/78 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/72
ΑΔΑ: 6ΨΓΚΟΞ95-66Ρ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/77 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΑΔΗΣΥ,ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/28,Α/32,Α/33,Α/39,Α/53,Α/41,Α/43,Α/48,Α/50,Α/52,Α/65,Α/47,Α/45,Α/34,Α/31,Α/73
ΑΔΑ: 91ΨΚΟΞ95-ΒΣΖ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/76 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ ΧΕΠ: Α/28,Α/32,Α/33,Α/39,Α/41,Α/47,Α/50,Α/48,Α/52,Α/34,Α/45,Α/53,Α/65,Α/43,Α/31,Α/73
ΑΔΑ: ΩΖΑΣΟΞ95-00Η 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/75 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: ΩΣΘΚΟΞ95-07Ζ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/72 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 2 3 4 5 78