Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΔΑ: 6ΖΞΣΟΞ95-ΡΣΣ 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 05.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΑΔΑ: ΨΩΙ0ΟΞ95-ΝΡΩ 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 04.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψήφιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Πνευματικού Κέντρου Δωδώνης για το έτος 2022
ΑΔΑ: ΨΤΧΗΟΞ95-9Ω4 02/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 03.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση και προϋπολογισμός έτους 2022
ΑΔΑ: Ψ5Ξ5ΟΞ95-Μ28 01/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 02.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Έγκριση Ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης ύψους ( €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2021
ΑΔΑ: ΩΝΝΠΟΞ95-1ΜΝ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 40.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ Α ΕΞ
ΑΔΑ: 9ΠΩΚΟΞ95-Τ31 12/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/55 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΑΔΑ: 9ΗΣΚΟΞ95-Ο5Γ 12/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/56 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑΔΑ: Ψ73ΟΟΞ95-ΒΘΚ 30/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/49 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
ΑΔΑ: ΨΙΓΘΟΞ95-Μ97 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ9ΚΟΞ95-ΤΣΖ 12/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/38 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΝΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021
ΑΔΑ: 6ΣΨ6ΟΞ95-9Μ7 08/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ- ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 5ου ΦΕΣΤΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: 6Κ17ΟΞ95-ΩΚΩ 28/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑΔΑ: 649ΟΟΞ95-ΓΔΓ 27/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/32 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΣΣΑΑΡΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ7ΧΟΞ95-ΩΡΜ 27/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/31 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι1ΩΟΞ95-4ΛΥ 22/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 218 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 5 66