Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΓΑΟΞ95-ΔΞ7 08/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/11 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο0ΒΟΞ95-ΓΒ9 08/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/10 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΤΟΝΕΡ
ΑΔΑ: ΩΚΗ6ΟΞ95-ΙΔ6 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/9 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΑΔΑ: 61ΧΜΟΞ95-ΩΛΙ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/8 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΔΑ: 6ΝΔ7ΟΞ95-ΜΘ5 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/7 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Γ1ΒΟΞ95-ΣΥΖ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/6 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΧ0ΟΞ95-ΧΧ5 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/5 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΔΑ: 75Χ3ΟΞ95-Ε3Κ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/4 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΑΔΑ: 62ΩΒΟΞ95-Ψ02 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Σ.
ΑΔΑ: ΩΛΙΓΟΞ95-Υ13 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΔΑ: ΨΒΤΡΟΞ95-ΔΜ7 06/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 20% ΧΕΠ: Α/14,Α/15,Α/16
ΑΔΑ: Ω7ΤΚΟΞ95-4ΕΠ 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 76.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8% ΧΕΠ: Α/13,Α/67,Α/68,Α/69
ΑΔΑ: 6ΞΙ3ΟΞ95-2ΡΡ 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 75.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΟΝΟΞ95-6Α7 22/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α/72 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Ανάθεση σε δικηγόρο και δικαστικό επιμελητή σύνταξης εξώδικου προς την πρώην πρόεδρο του Π.Κ. κ. Άννα Γιώτη
ΑΔΑ: 79Ψ1ΟΞ95-Ε09 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 20.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
1 32 33 34 35 36 45