Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΔΑ: ΩΓΡΠΟΞ95-ΚΗΥ 14/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 03.2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
Απευθείας ανάθεση: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΔΑ: 70ΙΓΟΞ95-ΓΦΓ 10/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 12.2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017
ΑΔΑ: 7Ξ12ΟΞ95-Η3Λ 09/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 2.2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: » Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων – δεσμεύσεως πιστώσεων για δαπάνες που έχουν ματαιωθεί ή δεν έχουν εκτελεστεί για οποιονδήποτε λόγο το έτος 2016.
ΑΔΑ: 6740ΟΞ95-Κ0Μ 09/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 1.2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ99ΟΞ95-ΞΦΒ 08/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/15 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΤ1ΟΞ95-ΕΟ0 08/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/14 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΑΔΑ: ΩΠΩ6ΟΞ95-ΨΝΡ 08/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/13 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΔΑ: 7ΗΙΒΟΞ95-2Ω1 08/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/12 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΓΑΟΞ95-ΔΞ7 08/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/11 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο0ΒΟΞ95-ΓΒ9 08/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/10 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΤΟΝΕΡ
ΑΔΑ: ΩΚΗ6ΟΞ95-ΙΔ6 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/9 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΑΔΑ: 61ΧΜΟΞ95-ΩΛΙ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/8 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΑΔΑ: 6ΝΔ7ΟΞ95-ΜΘ5 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/7 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Γ1ΒΟΞ95-ΣΥΖ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/6 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΧ0ΟΞ95-ΧΧ5 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/5 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
1 36 37 38 39 40 49