Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Π.ΤΣΙΟΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΔΑ: 9Τ2ΙΟΞ95-ΖΨΧ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α22 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Π.ΤΣΙΟΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΑΔΑ: 9ΨΣΔΟΞ95-Ο8Ψ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α21 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΨΝ5ΜΟΞ95-Ι7Κ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α20 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
ΑΔΑ: ΨΦΑΝΟΞ95-2Ρ1 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α19 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ MIRTALI ART HOTEL
ΑΔΑ: ΡΩΩΕΟΞ95-ΒΘΛ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α17 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΘΑΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΑΔΑ: 91ΩΥΟΞ95-3Ο5 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α16 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΘΑΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΑΔΑ: 6ΓΙΒΟΞ95-Σ6Π 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α16 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΘΑΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΑΔΑ: Ε2ΙΟΟΞ95-9Τ7 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α14 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΘΑΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΑΔΑ: ΨΧΛΗΟΞ95-Η84 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α14 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΡΚΑΣΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΔΑ: ΡΞΡΞΟΞ95-ΟΨ1 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α13 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΓΘΚΟΞ95-8Ρ2 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α12 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΑ: 9521ΟΞ95-ΖΝ7 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α11 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΔΑ: ΨΙ1ΩΟΞ95-ΖΜ0 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α10 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΝΤΑΛΜΑ ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΑΔΑ: 9ΒΗΖΟΞ95-ΟΙΘ 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α8 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΔΑ: ΨΡΝΘΟΞ95-ΝΙ3 02/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
1 2 3 4 5 6 45