Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση Θεατρικής παράστασης
ΑΔΑ: ΨΗΤΣΟΞ95-ΛΤΟ 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 60 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
Απευθείας ανάθεση Θεατρικής παράστασης .
ΑΔΑ: 6ΧΤΦΟΞ95-2ΥΖ 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 61 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Έξοδα ανακοινώσεων –δημοσιεύσεων εκδηλώσεων-Προβολή Πνευματικού Κέντρου
ΑΔΑ: ΕΒΕΗΟΞ95-ΩΟ4 10/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 58 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απευθείας ανάθεση για υλικό προβολής εκδηλώσεων – προγράμματα εκδηλώσεων Πνευματικού Κέντρου
ΑΔΑ: 7ΧΓΗΟΞ95-0Μ4 09/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 57 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χορηγίας και αναμόρφωση προϋπολογισμού
ΑΔΑ: ΩΝ0ΑΟΞ95-Χ7Ι 05/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΣΖΟΞ95-ΜΓΞ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 9 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΒΞΗΟΞ95-7ΦΛ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 8 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 666ΨΟΞ95-ΠΔΑ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 7 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω5Χ5ΟΞ95-Λ41 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 6 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω1ΔΥΟΞ95-0ΥΓ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 5 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΗΗ8ΟΞ95-415 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 4 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω636ΟΞ95-ΘΔΒ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩΦ0ΟΞ95-ΦΣΚ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ22ΙΟΞ95-ΩΜΞ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δωδώνης
ΑΔΑ: 6ΥΒ5ΟΞ95-ΖΕΤ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 12.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
1 2 3 4 5 6 41