Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση και Ψήφιση πιστώσεων για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για το έτος 2015
ΑΔΑ: 7ΚΤΩΟΞ95-Ρ63 14/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 27.2015 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Εργασία λογιστικής υποστήριξης του Πνευματικού Κέντρου του ∆ήµου ∆ωδώνης για το έτος 201
ΑΔΑ: 7ΥΓ5ΟΞ95-ΚΓ9 09/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 33.2015 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδας
ΑΔΑ: ΩΓΙΕΟΞ95-ΠΦ6 09/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 34.2015 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας: καθαρισμός του κτηρίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης.
ΑΔΑ: Ω36ΛΟΞ95-ΦΝΨ 04/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 119.2015 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συζήτηση επί της γνώμης του παρατηρητηρίου σχετικά έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2016 του Π.Κ. του προϋπολογισμού 2016.
ΑΔΑ: Ω80ΔΟΞ95-ΗΙΚ 03/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 26.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015
ΑΔΑ: ΩΘΞΙΟΞ95-ΡΣΣ 03/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 24.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2016
ΑΔΑ: 7ΨΗΡΟΞ95-ΤΑΠ 03/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 25.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Διορθωτική απόφασης
ΑΔΑ: ΒΝΙΔΟΞ95-0ΔΦ 03/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 23.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια: βιβλιοθήκης – ερμαρίου για να τοποθετηθεί στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο στην Τοπική Κοινότητα Πολυγύρου στον οικισμό Ελευθεροχωρίου.
ΑΔΑ: 7ΛΒΥΟΞ95-Ζ5Ρ 02/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 115.2015 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
1 73 74 75