Αποφάσεις
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: “Απόφαση και Ψήφιση πιστώσεων για εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας.”
ΑΔΑ: ΩΜ5ΣΟΞ95-ΟΥΙ 10/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 5.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: “Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών για το οικονομικό έτος 2016.”
ΑΔΑ: ΩΛ8ΕΟΞ95-ΨΨΚ 10/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 4.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: “Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής μετά των αναπληρωτών αυτών για την διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ως και την παραλαβή αυτών για το οικονομικό έτος 2016.”
ΑΔΑ: Ω0Ζ2ΟΞ95-7Δ6 10/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 3.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: “Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων- δεσμεύσεως πιστώσεων για δαπάνες που έχουν ματαιωθεί ή δεν έχουν εκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο το έτος 2015.”
ΑΔΑ: ΩΙ79ΟΞ95-6ΜΧ 20/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 01.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια: γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου
ΑΔΑ: ΩΔ43ΟΞ95-4ΒΞ 15/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 136.2015 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
Απόφαση και Ψήφιση πιστώσεων για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για το έτος 2015
ΑΔΑ: 7ΚΤΩΟΞ95-Ρ63 14/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 27.2015 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Εργασία λογιστικής υποστήριξης του Πνευματικού Κέντρου του ∆ήµου ∆ωδώνης για το έτος 201
ΑΔΑ: 7ΥΓ5ΟΞ95-ΚΓ9 09/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 33.2015 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδας
ΑΔΑ: ΩΓΙΕΟΞ95-ΠΦ6 09/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 34.2015 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας: καθαρισμός του κτηρίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης.
ΑΔΑ: Ω36ΛΟΞ95-ΦΝΨ 04/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 119.2015 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Συζήτηση επί της γνώμης του παρατηρητηρίου σχετικά έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2016 του Π.Κ. του προϋπολογισμού 2016.
ΑΔΑ: Ω80ΔΟΞ95-ΗΙΚ 03/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 26.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015
ΑΔΑ: ΩΘΞΙΟΞ95-ΡΣΣ 03/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 24.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2016
ΑΔΑ: 7ΨΗΡΟΞ95-ΤΑΠ 03/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 25.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Διορθωτική απόφασης
ΑΔΑ: ΒΝΙΔΟΞ95-0ΔΦ 03/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 23.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια: βιβλιοθήκης – ερμαρίου για να τοποθετηθεί στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο στην Τοπική Κοινότητα Πολυγύρου στον οικισμό Ελευθεροχωρίου.
ΑΔΑ: 7ΛΒΥΟΞ95-Ζ5Ρ 02/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 115.2015 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,
1 75 76 77